homepage header
Privacyreglement

Privacyreglement

Home/Privacyreglement
Privacyreglement2023-07-17T12:38:46+01:00

Privacyreglement
Bij Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh hechten wij groot belang aan de privacy van onze patiënten. In dit privacyreglement geven we aan hoe we opgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten
Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; 
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst of abonnement.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, gezondheidsgegevens, verzekeringsgegevens, BSN, ID- of paspoortnummer.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Er is een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de digitale dossiervoering (EPD), de (financiële) administratie, de patiënttevredenheidsonderzoeken en het verwerken van declaraties of banktransacties.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Gebruik van persoonsgegevens website
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

 • NAW gegevens; 
 • Geslacht; 
 • BSN-nummer*; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • Gegevens betreffende uw gezondheid; 
 • De naam van uw zorgverzekeraar*. 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

 • Contact opnemen met de praktijk; 
 • Het inplannen van een afspraak; 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
*Deze gegevens geeft u niet zelf op, maar worden door ons patiëntendossier ingevuld op basis van de door u opgegeven gegevens. 

Maak een afspraak of neem contact op met ons